EXERCICIOS ACENTUACIÓN LINGUA GALEGA

EXERCICIOS DE ACENTUACIÓN EN LINGUA GALEGA

PODES DESCARGAR O ARQUIVO EN .DOC AQUÍ: Exercicios acentuación

Poña os acentos gráficos que faltan nas palabras destas frases.

 • Vimolo cando entraba no camion.
 • Fixemolo asi porque era moi facil.
 • O sabado imos cortar unha arbore no xardin.
 • Martin foi ao medico e levou o seu automobil.
 • Mercedes estudou musica e agora toca moi ben o saxofon.
 • Deitate comodamente no sofa.
 • Chamaronme por telefono?

 

Nas seguintes frases, poña o til diacrítico nas palabras que o precisen.

 • Nos temos que marchar axiña, xa nos avisaron na casa.
 • Dame a carteira que está enriba da mesa.
 • Aínda non e inverno e xa vai moito frío.
 • A miña irmá vive fora de Galicia, pero ven todos os anos pasar aquí as vaca- cións.
 • Algunhas persoas so ven a palla no ollo alleo.
 • Vos sempre queredes mais, mais eu xa non vos fago caso.
 • Fixo un no no amalló do zapato.

 

Acentúa correctamente as palabras que o precisen:

facil, covardia, coctel, ataude, res, fibela, roñon, furacan, proer, hipotese, duas, textil, heroe, proteina, construen, faisca, recluir, sabiamos, valvula, inmobil,espirito, saude, lapis, parasito.

 

Acentúa as palabras que o precisen nos seguintes enunciados.

– Cando me asomei a fiestra vin un esquío subido a pola do castiñeiro que hai fronte a nosa casa, mentres ao pe da árbore unhas polas peteiraban uns grans de millo.

– A rapaza foi mercar unha bola de pan a panadaría; levaba moita presa e non parou a falar con ninguén.

– Compre que vaias fora mirar se ven teu irmán polo camiño arriba, porque dende aquí non se ven as persoas que pasan.

– Agora xa volve haber osos nos montes galegos.

– Atoparon unha morea de osos na praia de Foz.

– Fai un no ben apertado para que non se solte e saia todo para fora.

 

Neste texto (Polaroid, editorial Xerais, Vigo 2006), o seu autor, Suso de Toro, recrea a conversa dun capataz da construción nun momento do seu traballo. O texto está sen acentos gráficos; léao atentamente e poña os tiles necesarios.

Algúns homes –galegos tamén- andan a falaren dun idioma universal, único para toda a nosa especie […] Mais eu dígolles que a variedade de idiomas, coa súa variedade de culturas, é o signo distintivo da nosa especie, o que nos fai superiores aos animais. Velaí vai a demostración: un can de Turquía ouvea igual que un can de Di- namarca; un cabalo das Pampas arxentinas rincha igual que un cabalo de Bretaña. E sabedes por que? Porque os pobres animais aínda están no idioma universal.

Tranquilo, home, para maña esta, e logo podeno inaugurar as veces que queiran. Ben, pois enterralo logo, pero fale co capataz, que esta ali, e digalle que vaia chamando o da grua que isto vai estar e asi que estea o cemen- to botado, logo lle hai que poñe-la pedra enriba. Non sei, sera da Xunta, leva toda a tarde por ai, dando voltas. Anda, oh, pasamo prendido que eu estou nisto. Hache de estar nalgun bar da Porta do Camiño, estes das gruas escapanlle o traballo que mete medo. Ai, seranche duas toneladas ben. Iso? Duas toneladas, digocho eu. Se non e pola grua esta, fan falla trinta homes, ainda non chegan. Pero vaia tumba. Home, non sera, pero a ti e mais a min non nos han facer unha tumba asi, nin tanta cerimonia. Nun caixon ainda te metia eu a ti, e despois cravabao ben e tirabao polo rio abaixo. Pois coa tampa facia unha boa mesa para poñer diante da casa embai- xo da parra. Ou ainda mais, ti mira iso, fixerono entre varios homes, ponlle que tres, abaixo de quince dias non lles levou, logo transportalo no camion, e a grua esta, nos levamos aqui toda unha tarde, e logo, pensas ti que a cerimonia de maña non custa cartos? Polo menos dous millons. Ai non, que o sair de aqui non che van tomar unha boa mariscada e uns albariños… Non, oh, pois do millon e medio non baixa. Politicas. Quere dicir Buenos Aires e eses numeros e o ano en que morreu Nunca estivestes? Pois eche un porto de mar. E ben… eche un lugariño feito, e indo cara a Ribeira, collendo a man esquerda. E aqui estamos nos, facendo un traballo de cate- goria, de primeira. Sonche politicas todo

 

MÁIS EXERCICIOS DE LINGUA GALEGA EN:

http://gl.wikibooks.org/wiki/Curso_de_lingua_galega

Anuncios

REGRAS DE ACENTUACIÓN EN LINGUA GALEGA

PODES DESCARGAR O ARQUIVO AQUÍ: REGRAS DE ACENTUACIÓN LINGUA GALEGA

REGRAS DE ACENTUACIÓN EN LINGUA GALEGA

A ACENTUACIÓN

O acento gráfico

Unas reglas de acentuación adecuadas al gallego deben permitir reconocer la sílaba tónica en todos los casos, ser fácilmente memorizables y exigir un uso mínimo de acentos gráficos.

En el gallego solo se usa un tipo de acento gráfico, el agudo (‘).

Palabras agudas

Las palabras agudas u oxítonas se acentúan gráficamente cuando son polisílabas y terminan en vocal, en vocal + n, en vocal + s o en vocal + ns: mazá, café, alí, tirizó, calacú, irmán, alguén, ninguén, latín, corazón, algún, ningún, mazás, cafés, cadrís, tirizós, calacús, irmáns, reféns, latíns, corazóns, algúns, comúns, quizás, através, más.

No se acentúan cuando son monosílabas ni cuando acaban en diptongo decreciente (seguido o no de n o s) o en otra consonante que no sea -n o -s. Así: xa, la, fe, di, si, cu, Xan, can, len, din, don, fun, tres, amei, amou, seguiu, recibiu, colleu, ademais, capitais, papeis, españois, azuis, capital, papel, cantar…

Para la acentuación de i, u en hiato, véase 2.5.

Palabras graves

Llevan acento gráfico las palabras graves o paroxítonas cuando terminan en consonante distinta de -n o -s y en grupos consonánticos distintos de -ns. Así: móbil, carácter, alférez, fórceps, bíceps, Félix, clímax. También se acentúan las palabras graves con diptongo decreciente en la última sílaba: amábeis.

En consecuencia, no se acentúan las palabras graves rematadas en vocal, vocal + n, vocal + s o vocal + ns. Así: canta, cantara; cantan, cantaran; cantas, cantaras, lapis; canons, colons, dolmens.

Para la acentuación de i, u en hiato, véase 2.5.

las palabras esdrujulas son grades y llevan acento.

 

Acentuación de i, u en hiato

Con independencia de lo establecido en los epígrafes precedentes, las vocales i, u tónicas se acentúan gráficamente cuando van inmediatamente antes o después de una vocal átona, para indicar que ambas vocales pertenecen a sílabas distintas y que, por lo tanto, no forman diptongo. Así: acentúo, aínda, baúl, caída, Coímbra, constituíu, egoísmo, miúdo, moía, prexuízo, raíña, raíz, roía, ruído, saía, saín, saír, súa, traía, túa, xuízo, etc. A efectos de indicar que no forman diptongo con la anterior, las vocales i, u tónicas no se acentúan gráficamente cuando entre ambas aparece el grafema h: prohibido.

No llevan acento gráfico, las vocales i, u tónicas cuando forman diptongo decreciente con la vocal que las sigue: puido, partiu, seguiu.

 

Acentuación de los extranjerismos y latinismos

Los latinismos y palabras extranjeras de circulación corriente, aunque no estén plenamente adaptadas al gallego, siguen las reglas de acentuación enunciadas anteriormente. Así:

Palabras agudas: autobús, iglú, obús, organdí, popurrí, puré, ralentí, tabú, vermú, xampú, iglús, purés, xampús; aerosol, anorak, argot, autocar, autostop, ballet, boicot, coñac, fagot, iceberg, leitmotiv, neceser, relax, voleibol.

Palabras graves: accésit, béisbol, cénit, ídem, karaoke, líder, álbum, médium, macádam, quórum, réquiem, smóking, superávit, tándem, télex, tótem; harakiri, ioga, lapilli, mitin, pelotari, penalti, pizza, quimono, ravioli, zombi.

Palabras esdrújulas: bádminton, búmerang, cárdigan, déficit, hábitat, hándicap, ínterim, magníficat, párkinson.

Las palabras terminadas gráficamente en -y tienen el mismo tratamiento que las terminadas en -i: playboy, spray (como convoi, samurai), hóckey, hippy, hobby, rugby, whisky.

Las palabras extranjeras y latinismos pueden carecer del acento gráfico correspondiente y mantener íntegramente la grafía propia de la lengua de que proceden cuando se escriban destacadas para subrayar su carácter de extranjerismos.

 

Casos especiales de acentuación

El acento diacrítico

Se utiliza el acento gráfico con función diacrítica para distinguir dos palabras que tienen la misma forma en la escrita, pero que se diferencian porque la vocal tónica tiene diferente timbre o porque una palabra es tónica y la otra átona (póla/pola, dá/da). En muchos casos no es necesario hacer diferencias gráficas, porque el significado de las palabras resulta claro al aparecer en contextos diferentes: el colle (o abierto), colle ti (o cerrado), el mete (e abierto), mete ti (e cerrado), etc. Otras veces puede haber confusiones y por eso es necesario ponerle acento a una de las dos formas homógrafas; en este caso se le pone siempre acento gráfico a la palabra que tiene vocal abierta o a la que es tónica. Así:

Á (a + a artículo; sust.)                a (artículo; pron.; prep.)

ás (a + as artículo; sust.)              as (artículo; pron.)

bóla (‘esfera’)             bola (trozo de pan)

cá (ca + a) ca (conj.)

cás (ca + as)                cas (prep.)

chá (‘plana’)               cha (che + a)

chás (‘planas’)            chas (che + as)

có (ca + o) co (con + o)

cómpre (‘es menester’)                compre (‘obtenga’)

cómpren (‘son menester’)            compren (‘obtengan’)

cós (ca + os; sust.)       cos (con + os)

dá (pres. y imp. de dar)              da (de + a)

dás (pres. de dar)       das (de + as)

dó (‘compasión’)       do (de + o)

é (pres. de ser)             e (conj.)

fóra (adv.)  fora (antepretérito de ser e ir)

má (‘ruín’)  ma (me + a)

máis (adv. y pron.)     mais (conj.)

más (‘ruines’)               mas (me + as)

nó (sust.)      no (en + o)

nós (pron. tónico; pl. de nó)       nos (pron. átono; en + os)

ó (a + o)     o (artículo; pron.)

ós (a + os)  os (artículo; pron.)

óso (hueso del cuerpo)                oso (animal)

pé (pie, parte del cuerpo)           pe (letra)

póla (‘rama’)              pola (‘gallina’; por + a)

pór (“poner”)               por (prep.)

présa (“apuro”)           presa (“prendida”; “apresada”)

sé (“sede eclesiástica”; imp. de ser)             se (conj.; pron.)

só (adv. y adj.)            so (prep.)

té (“infusión”)                te (pron.; letra)

vén (pres. de vir)         ven (pres. de ver; imp. de vir)

vés (pres. de vir)          ves (pres. de ver)

vós (pron. tónico)       vos (pron. átono)

En otros casos el acento solo se utilizará en contextos ambiguos y marcando siempre ortográficamente la palabra con vocal abierta: (el) ten / ten (ti).

Para los interrogativos y exclamativos véase 2.7.4

 

El verbo con pronombre enclítico y con los alomorfos del artículo lo(s), la(s)

Cuando los verbos llevan pronombres enclíticos, en lo tocante a la acentuación gráfica se comportan como si fuesen una sola palabra. Por eso escribimos cantará / cantara, cantaraa /cantáraa; beberá / bebera, beberaa / bebéraa; recibirá / recibira, recibiraa / recibíraa; bebérala / beberala; cantárana / cantarana; métese; méteseche; meteuse; metéusenos; tómao; fixéronllelo, etc.

Si se utiliza la combinación verbo + variante alomórfica –lo del artículo, se acentúa también como si fuese una única palabra: cóme-lo caldo / come-lo caldo, bebéra-la auga / bebera-la auga, etc.

Las formas verbales que llevan acento diacrítico lo mantienen cuando van seguidas de una forma átona del pronombre: é / élle / éa; dáo / dáme / dálle; ti dálo á forza / dáslle; vélo comprar?

Los adverbios en -mente. Palabras compuestas

Por tratarse de palabras graves terminadas en vocal, resulta innecesario el acento gráfico en los adverbios en -mente. Por eso debemos escribir comicamente, comunmente, dificilmente, friamente, habilmente, rapidamente, rexamente, finxidamente, utilmente… En el caso de aparecer varios adverbios en -mente coordinados, esta terminación solo aparece en el último, y los anteriores mantienen su acento: cómoda e facilmente.

Tampoco mantiene el acento gráfico el primer término de las palabras compuestas ya soldadas: Riotorto, fervellasverzas, vichelocrego, etc.

Otros casos

La utilización de recursos gráficos para distinguir entre las funciones gramaticales que puede tener una misma palabra debe reducirse a aquellos casos que puedan causar problemas de interpretación del texto escrito. Por otra parte, el acento diacrítico se utiliza únicamente para diferenciar palabras en principio homógrafas mas no homófonas, por lo que su uso para diferenciar, por ejemplo, este, ese, aquel, etc. en función sustantiva de este, ese, aquel, etc. en función adjetiva, supondría la introducción de un nuevo criterio no justificado. De acuerdo con esto, no se acentúan en ningún caso ni los demostrativos ni el indefinido y numeral un: esta mesa, quero esta, mira esa, colle aquela, un can, un deles, dáme un. Cal, cando, canto, como, onde, que y quen no se acentúan en interrogativas y exclamativas directas: cal queres?, cando vés?, canto queres?, como che vai?, onde está?, que queres?, quen cho deu?, que desgraza!

Tampoco se acentúan las formas del interrogativo y exclamativo cuando introducen interrogativas indirectas (pregúntalle cando volve, pregúntalle onde está, preguntoulle cal quería), excepto cuando fuera preciso para evitar posibles anfibologías: dille qué queres / dille que queres, xa sabes que hai?, xa sabes cánto lle costou / xa sabes canto lle costou, etc.